Moje możliwości

prawo karne Wrocław

Upadłość konsumencka Wrocław

Długi to temat nieobcy wielu ludziom, szczególnie obecnie w dobie pandemii koronawirusa. Niewiele osób może sobie pozwolić na gromadzenie oszczędności, co w przypadku nagłego zwolnienia z pracy wiąże się z utratą płynności finansowej. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której pasywa (czyli długi) przewyższą aktywa (czyli przychody), zadłużona osoba może stać się niewypłacalna. Mowa tu o dłużniku jako o osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Niemniej jednak, nowelizacja w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego dopuszcza, aby z tej instytucji mogli skorzystać także byli przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej. Są wówczas traktowani na równi z konsumentami. 

Upadłość konsumencka Wrocław

Właśnie na taką okoliczność zostało stworzone prawo upadłościowe i naprawcze. Głównym celem tych zapisów jest umożliwienie wyjścia z długów i odzyskanie płynności finansowej przez dłużnika. Powszechnie funkcjonuje termin oddłużania w odniesieniu do osób w takiej sytuacji. W ramach upadłości konsumenckiej następuje redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań dłużnika wobec jego wierzycieli.

Jak wygląda postępowanie upadłościowe w praktyce?

Mimo uproszczeń procedury na jakie zdecydował się ustawodawca w stosunku do osób fizycznych, warto zgłosić się z tym problemem  do adwokata. Prawnik pomoże w załatwieniu formalności i przygotuje odpowiednie pisma. Trudna sytuacja finansowa wiąże się z dużym stresem, dlatego dobrze zapewnić sobie na ten napięty okres profesjonalną pomoc.

Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem wnioskowym. Oznacza to, że dłużnik musi złożyć wniosek o określonej treści do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania sądu rejonowego. Wierzyciel może obecnie taki wniosek złożyć w bardzo ograniczonym zakresie.

Sąd może ogłosić upadłość konsumencką jedynie wówczas, gdy zostaną spełnione ustawowe przesłanki:

 • składający wniosek musi być osobą fizyczną, która nie prowadzi działalność i gospodarczej, czyli musi być konsumentem;
 • niewypłacalność dłużnika w stosunku do wierzycieli, musi trwać co najmniej 3 miesiące.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie przesłanką do ogłoszenia upadłości nie jest już brak winy dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności. Niemniej jednak, okoliczność ta ma wpływ na dalszy ciąg postępowania, czyli ustalenie planu spłaty.

Tryby postępowania w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w dwojaki sposób:

 • Tryb uproszczony – tutaj działa głównie syndyk, nie ma konieczności powoływania sędziego – komisarza. Może zostać zastosowany w przypadku relatywnie małego majątku dłużnika i niewielkiej liczbie wierzycieli.
 • Tryb zwykły – postępowaniu przewodniczy sędzia – komisarz, jest ono bardziej sformalizowane i rozbudowane. Stosuje się je w sytuacji większych mas majątkowych lub dużej liczby wierzycieli. Szczególnie w tym przypadku może przydać się profesjonalna pomoc adwokata.

Bez względu na tryb postępowania, dłużnik jest zobowiązany do podania syndykowi, co wchodzi w skład jego majątku. Nie warto kłamać, ponieważ może to jedynie pogorszyć i tak już nieciekawą sytuację dłużnika. W tym momencie wszelkie rozporządzenia majątkiem dłużnika, zmierzające do pokrzywdzenia wierzycieli, będą bezskuteczne, np. darowizna lub sprzedaż osobie bliskiej za symboliczną cenę, znacząco niższą od wartości rynkowej przedmiotu. Dlatego zamiast działać pochopnie, warto poszukać profesjonalnej pomocy prawnej.

Niemniej jednak, nie wszystko może zostać włączone do masy upadłościowej. Celem jej utworzenia jest zebranie takich składników majątku, które mają rzeczywistą wartość rynkową, a tym samym ich zbycie umożliwi całkowitą lub przynajmniej częściową spłatę wierzycieli.

Do masy upadłościowej nie mogą zostać włączone m. in.:

 • przedmioty urządzenia domowego, niezbędne dłużnikowi i jego rodzinie, np. pralka, lodówka, odkurzacz, piekarnik, kuchenka;
 • miesięczny zapas żywności i opału;
 • jeżeli dłużnik jest rolnikiem, ma prawo do zachowania krowy oraz dwóch kóz wraz z zapasem paszy i ściółki;
 • narzędzia niezbędne do wykonywania przez dłużnika działalność i zarobkowej, ale z wyłączeniem samochodu;
 • środki pieniężne niezbędne dłużnikowi do utrzymania siebie i jego rodziny przez okres dwóch tygodni;
 • przedmioty niezbędne do nauki, a także rzeczy osobiste o niewielkiej wartości rynkowej, ale mające dla dłużnika wartość sentymentalną;
 • produkty lecznicze oraz niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny że względu na niepełnosprawność, np. wózek inwalidzki czy proteza.

W przypadku postępowania upadłościowego, dłużnik musi liczyć się z tym, że utraci najbardziej wartościowe składniki swojego majątku, jak m. in. dom, mieszkanie, samochód, czy domek letniskowy. Dłużnik ma wówczas prawo do ubiegania się o lokal socjalny oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Prawnik może pomóc w dopełnieniu koniecznych formalności, dzięki czemu dłużnik w mniejszym stopniu odczuje najbardziej uciążliwe skutki postępowania upadłościowego.

Majątek dłużnika jest spieniężany w drodze licytacji, a uzyskane kwoty są przeznaczane na spłatę wierzycieli. Zadaniem syndyka jest jak najbardziej korzystne spieniężenie majątku dłużnika, aby masą upadłościowa mogła zaspokoić roszczenia jak największej liczby wierzycieli, a najlepiej wszystkich.

Upadłość konsumencka Wrocław – Co dalej?

Plan spłaty wierzycieli, to pierwszy krok dłużnika w drodze do odzyskania pełnej niezależności finansowej. Plan spłaty sporządza syndyk masy upadłościowej, ale konsultuje to zarówno z upadłym, jak i z wierzycielami. Na tym etapie ustala się także, czy upadły przyczynił się do pogorszenia swojej sytuacji finansowej umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, np. zawierając kolejne umowy kredytowe, gdy spodziewał się rychłej utraty pracy. Adwokat z Wrocławia pomoże przeanalizować sytuację i ustalić, czy rzeczywiście pogorszenie stanu majątkowego dłużnika wynika z jego wyłącznej winy lub zaniedbania. Nie każda sytuacja jest oczywista, dlatego warto poradzić się w tej kwestii profesjonalisty.

Jeżeli dłużnik nie przyczynił się do swojej upadłości, wówczas będzie zobowiązany do spłaty wierzycieli przez okres maksymalnie 36 miesięcy. W drugim przypadku, okres spłaty może wynieść nawet do 7 lat.

W obu przypadkach, jeżeli dłużnik będzie sumiennie spełniał swoje zobowiązania, po upływie 36 miesięcy albo 7 lat, jego zobowiązania zostaną umorzone, jeżeli nie zdołał ich spłacić w całości. Od tej zasady ustawodawca przewidział pewne wyjątki, m. in. świadczenia o charakterze alimentacyjny lub odszkodowawczym.

Jeśli w toku postępowania upadłościowego okaże się, że dłużnik ze względu na swój stan zdrowia lub z innych obiektywnych przyczyn, nie będzie w stanie spełnić zobowiązań, sąd umorzy je bez ustalania planu spłaty. Ustalanie planu nie ma wówczas sensu, ponieważ dłużnik musi być zdolny do pracy zarobkowej, aby spłacić wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe choć wiąże się z utratą części majątku, może być potraktowane, jak nowy początek. Dlatego tym bardziej warto poszukać profesjonalnej pomocy prawnej, aby mieć pewność, że zostanie ono poprowadzone tak, aby dłużnik faktycznie mógł zacząć od nowa z czystą kartą. Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie (upadłość konsumencka Wrocław) to zapraszam do kontaktu.

 

Lokalizacja

(Budynek Radia Wrocław S.A.) – ul. Karkonoska 10/210 Wrocław

Kontakt z adwokatem Mateuszem Gmerek możliwy jest w następujący sposób:

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres E-mail

biuro@kancelariagmerek.pl

Telefon

+48 604 132 165

Siedziba Kancelarii (Budynek Radia Wrocław S.A.)
ul. Karkonoska 10/210 Wrocław