Moje możliwości

prawo karne Wrocław

Adwokat podział majątku Wrocław

Adwokat podział majątku WrocławDecydując się na zawarcie małżeństwa, niewiele osób zaprząta sobie głowę kwestią majątkowych ustrojów małżeńskich. Ba, część w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego istnieje. Tymczasem ustawodawca w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym zawarł szereg uregulowań dotyczących budżetu przyszłych małżonków. Warto zapoznać się z tymi uregulowaniami, nie tylko pod kątem ewentualnego zakończenia małżeństwa poprzez rozwód.

Rodzaje majątkowych ustrojów małżeńskich

Wyróżniamy na gruncie ustawy następujące ustroje majątkowe małżeńskie:

  • Ustawową małżeńska wspólność majątkowa;
  • Umowne ustroje małżeńskie:
    • wspólność rozszerzona i ograniczona;
    • rozdzielność majątkową zwykła i z wyrównaniem dorobków.

W praktyce najczęściej mamy do czynienia ze wspólnością ustawową, która powstaje z mocy prawa w momencie zawarcia małżeństwa. Nie jest ona potwierdzona żadnym dokumentem, powstaje samoistnie na mocy stosownych przepisów prawa. W pewien sposób jej potwierdzeniem jest akt małżeństwa.

Sprawy o podział majątku – kancelaria adwokacka

Wbrew pozorom nie oznacza to, że małżonkowie tracą w ten sposób prawo do indywidualnego majątku i własnego budżetu. Wspólnością majątkową ustawową są objete m. in. wynagrodzenie za pracę oraz dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego, np. najmu lokalu, a także środki gromadzone w ramach funduszu emerytalnego. Ustawodawca wyróżnił jednak szereg przedmiotów i praw wyłączonych ze wspólności majątkowej.

Na tak zwany osobisty majątek małżonka składają się m. in. prawa nabyte przed powstaniem wspólności, prawa nabyte w drodze zapisu lub dziedziczenia, czy przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb jak np. szczoteczka do zębów czy sprzęt medyczny lub sprzęt niezbędny do pracy jednemu ze współmałżonków (m.in. samochód czy sprzęt elektroniczny) . W przypadku podziału majątku wspólnego po rozwodzie, te rzeczy oraz prawa nie będą mogły być przedmiotem podziału.

Rozdzielność majątkowa to umowa zawarta w formie aktu notarialnego. Można ją zawrzeć zarówno przed, jak i po zawarciu związku małżeńskiego. Jej celem jest zniesienie ustawowej wspólności majątkowej, co w praktyce oznacza, że małżonkowie posiadają tylko majątki odrębne. W skład tych majątków wchodzą wszelkie nabyte przez każdego z nich w trakcie trwania małżeństwa oraz przed prawa i przedmioty. W momencie rozwodu, nie ma kwestii podziału majątku wspólnego, ponieważ takowy w ogóle nie powstał na mocy umowy między małżonkami.

Warto mieć na uwadze, że umowa o rozdzielność majątkową małżeńską, nie uchroni małżonka – dłużnika przed egzekucją świadczeń na rzecz wierzyciela. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej nie może bowiem zostać dokonane z pokrzywdzeniem tego ostatniego. Co więcej, aby móc skutecznie powoływać się na istnienie takiej umowy między małżonkami, należy o tym każdorazowo informować przed zaciągnięciem zobowiązania. Inaczej nie będziemy mieli możliwości powołania się na ten fakt w razie sporu. W praktyce takie pytania mogą znaleźć się np. we wniosku o udzielenie pożyczki bankowej.

Podział majątku po rozwodzie

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje z mocy prawa z chwilą orzeczenia rozwodu, a także z chwilą śmierci jednego ze współmałżonków. Niemniej jednak, majątek wspólny zgromadzony w czasie trwania małżeństwa, nie jest automatycznie dzielony po połowie na byłych małżonków.

Postępowanie o podział majątku wspólnego po rozwodzie, musi zostać zainicjowane przez byłych małżonków. Sąd nie dokona tego z urzędu w ramach postępowania rozwodowego. Warto niezwłocznie po rozwodzie zadbać o podział majątku wspólnego małżonków, ponieważ ułatwi to wiele późniejszych formalności.

Podziału można dokonać zarówno przed sądem, jak i za pośrednictwem notariusza. Notarialny podział majątku jest możliwy tylko, gdy obydwie strony wyrażają na to zgodę. Sądowy podział majątku może nastąpić już w trakcie postępowania rozwodowego, o ile nie przedłuży to nadmiernie postępowania rozwodowego. Podział majątku przed sądem wiąże się z dodatkowymi kosztami. Niemniej jednak, niekiedy gra może okazać się warta świeczki, szczególnie w przypadku dużej masy majątkowej.

Podział majątku Wrocław – pomoc prawna adwokata

W praktyce mamy najczęściej do czynienia z odrębnym postępowaniem o podział majątku, zwłaszcza gdy strony są skonfliktowane i nie ma widoków na porozumienie między nimi w tej kwestii. Również samo orzeczenie rozwodowe, może mieć pośredni wpływ na to, jak zostanie podzielony majątek. Szczególnie, jeżeli jedna ze stron walczy o orzeczenie wyłącznej winy drugiego małżonka.

Na tym etapie, warto skonsultować kwestie podziału majątku wspólnego z adwokatem. Adwokat po zapoznaniu się z całokształtem stanu faktycznego danej sprawy, będzie mógł doradzić klientowi najbardziej korzystne rozwiązania. Niekiedy warto się dogadać, a wówczas adwokat może pełnić rolę mediatora, którego zadaniem będzie doprowadzenie do zawarcia porozumienia przez byłych małżonków co do podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie – pomoc adwokata

Podział majątku zarówno we Wrocławiu, jak i w każdym innym mieście, wiąże się z wieloma formalnościami. Warto zapewnić sobie pomoc adwokata w tych trudnych chwilach. Szczególnie, jeżeli majątek wspólny ma dość dużą wartość, a strony w różnym stopniu przyczyniły się do jego powstania.

Przez przyczynienie się do powstania majątku wspólnego, należy rozumieć zarówno pracę zarobkową małżonka, jak i jego osobiste starania o wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Zazwyczaj umożliwia to drugiemu z małżonków poświęcenie się karierze zawodowej, a przez to zwiększenie nakładów na majątek wspólny. Podczas podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, sąd dokładnie bada kwestię przyczynienia się każdego z małżonków do jego powstania.

Obecnie często zdarza się, że w trakcie, a nawet po orzeczeniu rozwodu, małżonkowie mieszkają razem. Dzieje się tak ze względu na posiadanie wspólnego kredytu mieszkaniowego. Sąd orzeka wówczas o sposobie korzystania z mieszkania. Do adwokata warto zgłosić się, jeżeli współmałżonek mimo orzeczenia sądu, utrudnia korzystanie z mieszkania i zachowuje się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Wyjściem z sytuacji może okazać się eksmisja.

Aby jednak postępowanie przebiegło sprawnie i umożliwiło drugiemu ze współmałżonków normalne korzystanie z mieszkania, konieczne jest dopełnienie formalności. Adwokat, który ma doświadczenie w tym zakresie, ułatwi szybkie pozbycie się uciążliwego współlokatora. W ramach podziału majątku wspólnego po rozwodzie, warto w takiej sytuacji rozważyć sprzedaż mieszkania i podział środków między wspołkredytobiorców. Tu również profesjonalna pomoc adwokata może być bardzo cenna.

Adwokat Wrocław – sprawy o podział majątku jednego z małżonków

Pomoc adwokata gwarantuje dobór odpowiedniej argumentacji oraz strategii procesowej. Adwokat pomoże również w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz dopełni formalności w imieniu klienta. Należy mieć na uwadze, że niekiedy samo uchybienie terminu do złożenia danego pisma czy wniosku przekreśla szansę na pozytywne załatwienie sprawy.

Warto mieć to na uwadze, szczególnie gdy na szali spoczywa dorobek całego życia. Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie (podziału majątku Wrocław) to zapraszam do kontaktu.

Lokalizacja

(Budynek Radia Wrocław S.A.) – ul. Karkonoska 10/210 Wrocław

Kontakt z adwokatem Mateuszem Gmerek możliwy jest w następujący sposób:

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres E-mail

biuro@kancelariagmerek.pl

Telefon

+48 604 132 165

Siedziba Kancelarii (Budynek Radia Wrocław S.A.)
ul. Karkonoska 10/210 Wrocław