Moje możliwości

prawo karne Wrocław

Adwokat dopalacze pomoc prawna Wrocław

dopalacze adwokat WrocławCzym są dopalacze?

Kiedy dopalacze, czyli najprościej mówiąc pochodne znanych narkotyków, weszły na rynek substancji odurzających, były sprzedawane jako tzw. produkty kolekcjonerskie. Do sklepu, zarówno stacjonarnego, jak i internetowego, mógł wejść każdy, bez względu na wiek. Sprzedawca nie miał żadnego obowiązku weryfikacji, komu sprzedaje tzw. produkt kolekcjonerski. Nie było zatem możliwości ukarania kogokolwiek za posiadanie, zażywanie lub handel tymi substancjami. Wszak obrót produktami kolekcjonerskimi, nie jest prawnie zabroniony.

Doprowadziło to do wielu niebezpiecznych, a nawet tragicznych sytuacji z udziałem szczególnie młodych ludzi. Konieczne były zmiany w prawie, które umożliwiły sankcjonowanie obrotu dopalaczami na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jak wynika z badań, skutki zatrucia dopalaczami są dużo bardziej niebezpieczne od konsekwencji zażywania tradycyjnych narkotyków.

Dlatego tak ważne jest informowanie, szczególnie młodych ludzi o długofalowych konsekwencjach zażywania tych substancji, jak również o wiążącym się z nimi bezpośrednim zagrożeniu życia.

Czy dopalacze są nielegalne?

Po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli od końca sierpnia 2018 r., zarówno obrót, jak i posiadanie dopalaczy są niezgodne z polskim prawem. Ponieważ ten problem dotyka najczęściej młodych ludzi, warto jako rodzic lub opiekun, poszukać pomocy prawnej we Wrocławiu. Do adwokata warto zgłosić się nie tylko w przypadku handlu, ale również i samego posiadania dopalaczy przez młodocianego.

Nowa definicja ustawowa dopalaczy

O ile przed nowelizacją, pojęcie dopalaczy było dość szerokie, o tyle po niej, zostało na użytek przyszłych spraw karnych, doprecyzowane. Dlatego warto poszukać pomocy prawnej we Wrocławiu, gdy zostanie nam lub naszym podopiecznym postawiony zarzut posiadania tych substancji. Adwokat zweryfikuje, czy przesłanki ustawowe rzeczywiście zostały spełnione. Jest to kluczowe z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności karnej za posiadanie dopalaczy.

Raportowanie

Obecnie przypadki zatruć i zgonów dopalaczami, muszą zostać obowiązkowo zgłoszone do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która prowadzi odpowiedni rejestr. Ma on na celu ułatwienie działania organom ścigania.

Pomoc prawna w sprawach karnych o dopalacze – Konsekwencje posiadania dopalaczy?

Pomoc prawna w sprawach karnych o dopalacze obejmuje zarówno reprezentację klienta przed Policją, jak i w postępowaniu sądowym. Nie warto zwlekać z udaniem się do adwokata we Wrocławiu, ponieważ wyjaśnienia udzielone Policji, mają duże znaczenie w toku dalszego postępowania. Dlatego ważne jest, aby już na tym etapie sprawy o posiadanie dopalaczy zapewnić sobie profesjonalne wsparcie. Zatrzymaniu przez Policję, szczególnie w przypadku osoby nieletniej, towarzyszą ogromne emocje, co może negatywnie wpłynąć na dalszy tok sprawy.

Adwokat zadba również o wszelkie niezbędne formalności, jak chociażby dopilnowanie, aby substancja znaleziona przy małoletnim, a uznana za dopalacze, została przebadana przed postawieniem jakichkolwiek zarzutów. Warto mieć na uwadze, że z zatrzymaniem nieletniego, mogą się też wiązać nieprzyjemne konsekwencje dla rodziców lub prawnych opiekunów. Tym bardziej warto zapewnić sobie pomoc prawną w sprawie o dopalacze. Nie warto, aby młodzieńczy wybryk zaważył na przyszłości młodego człowieka, a także naraził na niepotrzebny dodatkowy stres jego rodzinę. Adwokat udzielający pomocy prawnej w sprawie o dopalacze, zadba również o tę kwestię.

Posiadanie dopalaczy – sprawy o dopalacze

Posiadanie dopalaczy niesie za sobą określone konsekwencje prawne, które w dużej mierze zależą od ilości posiadanej substancji. W przypadku posiadania znacznej ilości dopalaczy, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a za obrót tymi substancjami nawet do 12 lat. Postępowanie może zostać umorzone w przypadku posiadania niewielkiej ilości danej substancji na własny użytek. Adwokat w ramach pomocy prawnej w sprawie karnej o dopalacze, zapozna się że sprawą i doradzi klientowi lub jego opiekunom prawnym odpowiednie rozwiązanie.

Wytwarzanie dopalaczy

Sankcjonowane jest nie tylko posiadanie, ale i samo wytwarzanie oraz wprowadzanie tych substancji do obrotu. Tutaj możliwa jest kara finansową do aż 20 milionów złotych. Niemniej jednak, skład chemiczny dopalaczy stale się zmienia, a co za tym idzie, również wytwarzanie z pozoru bezpiecznych substancji, może stać się przedmiotem zainteresowania odpowiednich służb. Warto i w tym przypadku skorzystać z pomocy prawnej adwokata, ponieważ do momentu nałożenia kary, możliwe jest podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

Substancja, aby mogła zostać uznana za dopalacz, musi przejść odpowiednie badania składu chemicznego. Jest to o tyle istotne, że praktycznie cały czas tworzone są pochodne istniejących już, nawet legalnych substancji, które dopiero w połączeniu z innymi składnikami chemicznymi, mogą zostać uznane za dopalacze. Niedopilnowanie formalności w tym zakresie, może więc skutkować niesłusznie nałożoną, a wszak bardzo dotkliwą karą finansową. Pomoc prawna adwokata obejmuje kompleksową obsługę sprawy i złożenie wszelkich niezbędnych do obrony praw klienta wniosków i pism.

Reklamowanie dopalaczy

W związku z tym, że tego typu substancje są obecnie nielegalne, zabronione są wszelkie formy reklamy dopalaczy. W przypadku reklamy, granice między promowaniem, a informowaniem są bardzo płynne, dlatego mając na uwadze w zasadzie stale zmieniający się skład chemiczny dopalaczy, również tutaj może okazać się potrzebna pomoc prawna w sprawach karnych o dopalacze. Adwokat dokładnie przeanalizuje sporny tekst i wychwyci niuanse, które mogą zaważyć na późniejszej odpowiedzialności karnej.

Szczególna ochrona nieletnich – dopalacze adwokat Wrocław

W przypadku wszystkich substancji psychoaktywnych, pod szczególną ochroną ustawodawcy znalazły się osoby niepełnoletnie. To tutaj służby kładą szczególny nacisk na kwestie obrotu i reklamy tych substancji najmłodszym. Przedmiotem szczególnego monitorowania jest handel dopalaczami w sieci, gdzie często mamy do czynienia z serwerami spoza granic naszego kraju. Należy jednak pamiętać, że nie jest to skuteczny sposób na uniknięcie odpowiedzialności, ponieważ ustawodawca zakazuje również obrotu dopalaczami w Polsce na zagranicznych serwerach.

Należy mieć na uwadze, że obecnie dopalacze są obecnie traktowane na gruncie ustawy na równi z narkotykami. Ze względu na poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, sprawy te są traktowane priorytetowo, a walka z rynkiem dopalaczy ma wymiar globalny.

Dlatego w razie prawomocnego wyroku, do momentu zatarcia skazania, dana osoba figuruje w rejestrze karnym jako osoba posiadająca wyrok w sprawie karnej. Może to poważnie utrudnić lub nawet zamknąć ścieżkę kariery w przypadku pewnych zawodów. W przypadku nieletniego, może zostać powiadomiona placówka oświatowa, co może wiązać się z nieprzyjemnym konsekwencjami, jak np. zawieszenie w prawach ucznia czy nawet relegowanie ze szkoły.

Dlatego warto zadbać zawczasu o pomoc prawną w sprawie karnej o dopalacze. Taka inwestycja z pewnością się zwróci i będzie procentować w przyszłości. Niekiedy może też uchronić przed bolesnymi konsekwencjami błędu młodości.

Lokalizacja

(Budynek Radia Wrocław S.A.) – ul. Karkonoska 10/210 Wrocław

Kontakt z adwokatem Mateuszem Gmerek możliwy jest w następujący sposób:

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres E-mail

biuro@kancelariagmerek.pl

Telefon

+48 604 132 165

Siedziba Kancelarii (Budynek Radia Wrocław S.A.)
ul. Karkonoska 10/210 Wrocław